இந்தியப் பொருளாதாரம்

1)இந்தியப் பொருளாதாரம்:-

இந்தியப்பொருளாதாரமானது விவசாயம், கைவினைப்பொருட்கள், தொழில்துறை, மற்றும் சேவைத்துறை போன்ற பலவற்றைச் சார்ந்துள்ளது. சேவைத்துறையே இந்தியாவின் தற்போதைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு காரணமாக உள்ளது. இந்தியாவின் மக்கள்தொகையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கானது நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ விவசாயத்தையே சார்ந்துள்ளது.
Reference book – To click here to download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here