தி இந்து  மற்றும்  கிங்மேக்கர்ஸ் IAS அகாடமி

இணைந்து நடத்தும்

உனக்குள் ஓர் ஐஏஎஸ்

உனக்குள் ஓர் ஐஏஎஸ் : திருச்சி
தி இந்து’ நாளிதழ், கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி இணைந்து நடத்திய ‘உனக்குள் ஓர் ஐஏஎஸ்’ வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி இடம்: திருச்சி